LIVE: NASA TV – ISS Expedition 64/Soyuz MS-17 Undocking Coverage (Rubins, Ryzhikov, Kud-Sverchkov; undocking

Leave a Reply